Công ty cổ phần Quý Phát đã vinh dự được Viện Đánh Giá Và Công Nhận Quốc Tế IAI cấp giấy công nhận hàng hoá chất lượng cao đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Năm 2020
Năm 2022
Năm 2023