Tổ chức mã số mã vạch Việt Nam cấp Chứng nhận quyền sử dụng mã vạch sản phẩm cho Công ty cổ phần Quý Phát